ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ
(Terms and Conditions)

ข้อสำคัญ กรุณาอ่านทำความเข้าใจข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน

(A) ความหมายที่ใช้ในการให้บริการนี้

 1. “โกมูฟ เดลิเวอรี่ (Gomove delivery Co.,Ltd.)” หมายความว่า ชื่อที่ใช้ในการให้บริการนี้ ภายใต้การบริหารจัดการในนาม บริษัท โกมูฟ เดลิเวอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
 2. “แอปพลิเคชัน โกมูฟ เดลิเวอรี่ (Gomove Delivery Application)” หมายความว่า   โปรแกรมประยุกต์หรือซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันและเพื่อใช้ส่งคำขอเรียกใช้บริการโดยผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดในการขอใช้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะเวลาจำกัด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหรือเข้าใช้งานข้อมูลแอปพลิเคชัน โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือในเว็บไซต์ โกมูฟ เดลิเวอรี่ ผ่านทางโปรแกรม แอป สโตว์ (App Store) และกลูเกิ้ล เพลย์ (Google Play)  และเข้าใช้งานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานได้ในทำนองเดียวกัน โดยอุปกรณ์ใช้งานมีการรองรับระบบใช้งานของโปรแกรม เช่น ระบบไอโอเอส (iOS) , ระบบแอนด์ดรอย์ (Android) เป็นต้น
 3. “การให้บริการ” หมายความว่า การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการ โดยมีคำขอเรียกใช้บริการในแอปพลิเคชัน โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่ รวมตลอดถึงการให้บริการโดยคนขับรถขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่อยู่ระหว่างการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยคิดอัตราการให้บริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปในอีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”
 4. “คนขับรถ”   หมายความว่า คนขับรถจักรยานยนต์ คนขับรถกระบะ และคนขับรถ 6 ล้อ ซึ่งแต่ละประเภทได้เข้าร่วมขับรถเพื่อรับงานรับส่งสินค้าหรือสิ่งของจากผู้ใช้บริการ โดยคิดอัตราการเข้าร่วมบริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ตกลงรับงานขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่น โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่
 5. “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการมีความประสงค์เรียกใช้บริการโดยให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการมีคำขอเรียกใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการเอง โดยมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่นโกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะสั่งการในคำขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือประโยชน์นั้นเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
 6. “ขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ” หมายความว่า ข้อตกลงในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นบริการรับขนหรือขนส่ง รับขนส่งอาหาร รับขนสิ่งของ รับสั่งซื้อสินค้าหรือสิ่งของตามคำสั่ง เป็นต้น โดยมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น โกมูฟ เดลิเวอรี่หรือเว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่ ให้หมายความรวมถึงการดำเนินการในกระบวนการเพื่อจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของด้วย
 7. “เว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่” หมายความว่า ตำแหน่งหรือที่อยู่ของผู้ให้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการจัดแสดงรายละเอียดของผู้ให้บริการ เพื่อการให้บริการตามวัตถุประสงค์การบริการ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเข้าใช้งานบริการต่างๆ ได้ที่  www.gomovedelivery.com
 8. “ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ” หมายความว่า สิ่งที่เป็นข้อสำคัญอย่างยิ่ง ในการระบุถึงข้อตกลงและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์สำหรับผู้ใช้บริการในการใช้บริการและการให้บริการนี้ โดยระบุถึงรับส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการของผู้ให้บริการ หน้าที่ผู้ใช้บริการ ความรับผิด ข้อยกเว้นความรับผิด และอื่นๆ ที่กำหนดหรือระบุไว้ในเว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือแอปพลิเคชัน โกมูฟ เดลิเวอรี่ ซึ่งทั้งหมดอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะตามความเหมาะสม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่
 9. “คำขอเรียกใช้บริการ” หมายความว่า การใช้งานข้อมูลสั่งงานหรือคำขอเรียกใช้งานในแอปพลิเคชัน โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่ เพื่อรับส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการของผู้ให้บริการ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการได้ตามความประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้
 10. “การเติมเงิน” หมายความว่า การนำฝากเงินในโปรแกรมข้อมูลการให้บริการที่บริษัทกำหนดไว้เฉพาะ โดยผู้ใช้บริการจะนำเงินโอนเข้าฝากไว้ในบัญชีระบบข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อให้เพียงพอสำหรับการหักค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการของผู้ให้บริการในแต่ละครั้ง ซึ่งจะคิดค่าบริการเอาจากบัญชีระบบข้อมูลบัญชีที่ลูกค้าได้นำเงินฝากไว้ดังกล่าว รวมทั้งสำหรับการหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 11. “การประกันภัย” หมายความว่า บริษัทตกลงรับผิดชอบในวงเงินเอาประกันภัยเพื่อความคุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าหรือสิ่งของให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่กำหนด ในกรณีเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ระหว่างการให้บริการในวงเงินเพียงจำกัดไว้ โดยลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองทุกครั้งที่มีการใช้บริการ ในวงเงินเอาประกันภัยในกรณีรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับรถยนต์ 5 ประตู และรถยนต์กระบะ ไม่เกิน 7,000 บาท ในทุกกรณี
 12. “การประกันภัยเพิ่มเติม” หมายความว่า  การซื้อหรือชำระเงินค่าประกันภัยเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการ โดยมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมให้บริการรับการประกันภัยเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มวงเงินเอาประกันภัยในความคุ้มครองสินค้าหรือสิ่งของในกรณีที่ลูกค้าทราบดีอยู่แล้วว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้ให้บริการระบุแจ้งไว้ตามหมวดนี้ ข้อ 11 (และในหมวด (D) ข้อ 1) สำหรับการประกันภัยเพิ่มเติมมีรายละเอียดการซื้อหรือชำระเงินและวงเงินเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 2 (ผู้ใช้บริการสามารถจัดซื้อประกันภัยจากที่อื่นด้วยตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ให้บริการก่อนการขนส่ง)
 13. “กลุ่มผู้ใช้บริการประเภททั่วไป” หมายความว่า   ผู้ใช้บริการทั้งหมดที่มีคำขอใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการ โดยใช้บริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคลหรืออื่นๆ
 14. “กลุ่มผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจไว้กับผู้ให้บริการ โดยส่วนใหญ่จะมีวิธีการชำระเงินหรือการเติมเงินในการใช้บริการ ซึ่งจะมีคำขอใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการบ่อยครั้งหรือเป็นประจำ โดยใช้บริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ หรือตามที่ตกลงกันไว้  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรืออื่นๆ

(B) หน้าที่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีผู้รับมอบอำนาจหรือมีตัวแทนของผู้ใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย และตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ กรุณางดใช้บริการและออกจากระบบการให้บริการหรือยกเลิกการลงทะเบียนข้อมูลในแอปพลิเคชัน โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่ ได้ทันที
 2. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของโดยมีการบรรจุหีบห่อหรือวัสดุบรรจุสินค้าหรือสิ่งของให้มิดชิดเหมาะสมเรียบร้อยตามาตรฐาน โดยปราศจากร่องรอยหรือการฉีกขาด ถูกแกะ เสียหาย ถูกทำลาย เสียรูปทรง เน่าเสีย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อนดำเนินการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ
 3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่มีการบรรจุหีบห่อหรือวัสดุบรรจุสินค้าหรือสิ่งของที่จะขนส่ง โดยจัดการทำให้มิดชิดเรียบร้อยตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

  3.1) สินค้าหรือสิ่งของที่อาจแตกหักเสียหายได้ง่าย ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงที่สามารถป้องกันการกระแทกอย่างดีจนสามารถป้องกันการแตกหักเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งหรือต่ำกว่ามาตรฐานการห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุตามปกติมาตรฐานในรูปการขนส่งทั่วไป และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

            3.1.1 แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์ โกมูฟ เดลิเวอรี่
            3.1.2 ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นได้ชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจแตกหักเสียหายได้ เช่น  ระบุว่า “ระวังของเสียหาย”  “ระวังของแตก”  “ห้ามแขวน”  “ห้ามห้อย”  เป็นต้น

  3.2) สินค้าหรือสิ่งของที่อาจหักงอเสียหายได้ง่าย ผู้ใช้บริการตกลงจะห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงสามารถป้องกันการหักงอจนสามารถป้องกันการหักงอเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งหรือต่ำกว่ามาตรฐานการห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุตามปกติมาตรฐานในรูปการขนส่งทั่วไป  และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

            3.2.1 แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น เโกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์ โกมูฟ เดลิเวอรี่ โดยระบุไว้ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนทุกครั้งในกรณีอาจมีสินค้าหรือสิ่งของที่หักงอเสียหายได้ง่าย
            3.2.2 ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจหักงอเสียหายได้ เช่น  “ระวังหักเสียหาย”  “ระวังหักงอ”   เป็นต้น

  3.3) สินค้าหรือสิ่งของที่เป็นของสด อาหาร หรือกรณีที่ต้องมีการถนอมอาหารระหว่างขนส่ง ผู้ใช้บริการตกลงจะห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงและสามารถรักษาของสด อาหาร หรือถนอมอาหารเหล่านั้น จนสามารถป้องกันการเสียหาย เน่าเสีย หกเลอะเทอะ และสามารถคงรูปสินค้าหรือสิ่งของนั้นไว้จนถึงผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงว่าจะเป็นผู้คาดการณ์ตามมาตรฐานะและความเหมาะสมได้ด้วยตนเองในระหว่างการขนส่งตามปกติมาตรฐานทั่วไป โดยการจัดการในการขนส่งข้างต้นจะไม่ไช่เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการในทุกกรณี และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

            3.3.1 แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์ โกมูฟ เดลิเวอรี่ โดยระบุไว้ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนทุกครั้งในกรณีอาจมีสินค้าหรือสิ่งของเป็นของสด อาหาร หรือมีการถนอมอาหาร แล้วแต่กรณี
            3.3.2 ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจเสียหายได้ เช่น “ระวังหกเลอะเทอะ” “ระวังแตก”  “ห้ามคว่ำ” “ห้ามตะแคง” “ระวังของร้อน” เป็นต้น
 4. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะระบุข้อมูล รายละเอียดในการใช้บริการทั้งหมดในช่องข้อมูลที่ให้ระบุสำหรับการใช้บริการในแอปพลิเคชั่น โกมูฟ เดลิเวอรี่ และเว็บไซต์ โกมูฟ เดลิเวอรี่ ดังต่อไปนี้

  4.1) ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของผู้ใช้บริการ
  4.2) ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ
  4.3) ระบุข้อความข้อควรระวัง(ถ้ามี)ให้ชัดเจนในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในช่องหมายเหตุทุกครั้งตามรายละเอียด (ข) ข้อ 3 เช่น “ระวังแตกหัก” “ของสด” “อย่าตะแคง” “ระวังหักงอ” เป็นต้น
  4.4) ในกรณีผู้ใช้บริการระบุให้มีการเรียกเก็บค่าใช้บริการที่ปลายทางของผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดไว้ในช่องหมายเหตุ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการตรวจสอบและการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บหรือชำระเงินระหว่างคนขับรถและผู้รับสินค้าหรือสิ่งของนั้น
 5. ผู้ใช้บริการขอรับรองและยอมรับว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ขนส่งหรือใช้บริการเป็นสินค้าหรือสิ่งของที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการขนส่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือซึ่งมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ให้บริการย่อมมิอาจล่วงรู้ถึงความผิดต่อกฎหมายนั้นด้วย และมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดอย่างใดๆ ร่วมกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงไม่มีความผิดหรือต้องร่วมรับผิดชอบทุกกรณี ไม่ว่าความรับผิดในทางกฎหมาย หรือความรับผิดชอบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลหลายคน หรือต่อความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงร่วมกับผู้ใช้บริการแต่ประการใด
 6. ผู้ใช้บริการขอรับรองและยอมรับว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ขนส่งจะมีราคาไม่เกินอัตราการที่ผู้ให้บริการได้รับประกันภัยความเสียหายของสินค้าหรือสิ่งของไว้ตามประเภทที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 1 หากกรณีเกิดความเสียหายขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือกรณีอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในระหว่างการให้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบก่อนการใช้บริการแล้วและยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลว่าจะยอมรับค่าประกันความเสียหายเพียงเท่าจำนวนเงินเอาประกันดังที่กำหนดไว้นั้น และในกรณีสินค้าหรือสิ่งของมีราคาหรือมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินค่าประกันความเสียหาย ซึ่งผู้ใช้บริการยังมีความประสงค์จะใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของเหล่านั้นต่อไป

  6.1) ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับในกรณีการเสี่ยงภัยนั้นด้วยตนเอง และให้ถือว่าผู้ให้บริการมิได้รู้เห็นต่อราคาหรือต่อมูลค่าสินค้าหรือสิ่งของแต่อย่างใด และการให้บริการนี้เป็นการให้บริการขนส่งหรือขนส่งสินค้าเท่านั้น สำหรับสินค้าหรือสิ่งของก่อนการขนส่งได้กำหนดให้ห่อหุ้มอย่างมิดชิดด้วยวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานก่อนการรับมอบและขนส่งตามหมวด (B) ข้อ 2 , 3 และ 4  ผู้ให้บริการจึงขอปฏิเสธความรับผิดอย่างใดในส่วนที่เกินกว่าวงเงินประกันความเสียหายตามประเภทที่ได้ระบุไว้
  6.2) ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากสินค้าหรือสิ่งของมีราคาหรือมูลค่าสูงกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 1  ผู้ใช้บริการจะจัดทำประกันสินค้าหรือสิ่งของเพิ่มเติม ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการโดยตรง โดยสามารถจัดทำประกันภัยได้ตามมูลค่าหรือวงเงินที่ที่เหมาะสมและที่พอใจด้วยตนเอง ในกรณีซื้อประกันภัยเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามหมวด (D) ข้อ 2
 7. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าจะจัดส่งเพื่อการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่มีขนาดและน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหมวด (E)

(C) สินค้าหรือสิ่งของที่ต้องห้ามขนส่งในการใช้บริการ

 1. บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด
 2. กลุ่มสัตว์ที่ถูกล่าทุกชนิด หรือ ชิ้นส่วนสัตว์ต่างๆ เช่น งาช้าง หูฉลาม หรือชิ้นส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือสินค้าที่ทำขึ้นหรือแปรรูปจากชิ้นส่วนของสัตว์ และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องห้ามตามสนธิสัญญาและ/หรือตามกฎหมายทุกฉบับและ/หรือตามจารีตประเพณีจากทั่วโลก
 3. บรรดาชิ้นส่วนมนุษย์ หรือเถ้ากระดูกมนุษย์
 4. อาวุธปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรืออุปกรณ์จุดระเบิดทุกประเภท เช่น ดินระเบิด เป็นต้น
 5. สิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอมแปลง สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สารเสพติดหรือยาเสพติด ทรัพย์สินต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย และสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดต่อบทบัญญัติใดๆ ของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจมีไว้ในโดยครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีข้อห้ามเคลื่อนย้ายหรือขนส่งโดยผิดกฎหมายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
 6. สิ่งของมีคมหรือมีอันตรายอื่นๆ เช่น มีดดาบ หอก กริช เป็นต้น
 7. สิ่งของที่เสื่อมค่าง่ายหรือสิ่งที่เน่าเสียง่ายกว่าปกติ โดยปกติปถุชนคนธรรมดาทั่วไปยอมรู้และทราบดีอยู่แล้ว
 8. วัตถุไวไฟทุกชนิด เช่น ก๊าซแอลพีจี  ก๊าซเอ็นจีวี  เป็นต้น

(D) การประกันภัยความเสียหาย

 1. กรณีเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดในกรณีผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และซึ่งมิใช่กรณีความเสียหายอันเกิดขึ้นจากความผิดและ/หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเองหรือในกรณีผู้ใช้บริการอาจมีส่วนผิดและ/หรือมีส่วนประมาทเลินเล่อร่วมด้วยนั้น ผู้ให้บริการตกลงรับผิดชอบในการประกันภัยสินค้าและสิ่งของในวงเงินไม่เกินกำหนดที่ระบุไว้ในทุกกรณี ดังต่อไปนี้

  1.1) กลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไป   รับผิดชอบในวงเงินเอาประกันภัย

            1.1.1 รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
            1.1.2 รถยนต์เก๋ง 5 ประตู ไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
            1.1.3 รถยนต์กระบะ ไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

  1.2) กลุ่มผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ   รับผิดชอบในวงเงินเอาประกันภัย

            1.2.1 รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
            1.2.2 รถยนต์เก๋ง 5 ประตู ไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
            1.2.3 รถยนต์กระบะ ไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 2. กรณีผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าในกรณีสินค้าหรือสิ่งของที่จัดส่งนั้นมีมูลค่าหรือมีราคาเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในหมวดนี้ ในข้อ 1 แต่ยังมีความประสงค์จะจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของ ผู้ใช้บริการสามารถขอทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมบริการในการ “ประกันภัยเพิ่มเติม” โปรดติดต่อฝ่ายขาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานหากผู้ใช้บริการต้องการซื้อประกันภัยเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. หมวดนี้ในข้อ 2 เฉพาะกรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จัดทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงภัยในมูลค่าทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงและเป็นเพียงทางเลือกในการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการเท่านั้น
 2. ผู้ใช้บริการสามารถจัดซื้อประกันภัยด้วยตนเองจากบริษัทประกันภัยอื่นหรือตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ให้บริการทราบ แต่ในกรณีเกิดเหตุหรือได้รับความเสียหายอย่างใดๆ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งและทำเรื่องการเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยหรือบุคคลภายนอกนั้นด้วยตนเอง ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ดำเนินการให้เฉพาะการประกันภัยในหมวดนี้ ข้อ 1 เท่านั้น

(E) ขนาดและน้ำหนักในการให้บริการ

เพื่อความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ท่านตกลงยอมรับจัดส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามขนาดและน้ำหนักในอัตราที่กำหนดดังต่อไปนี้

 • ก.) จักรยานยนต์
  – ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน  20  กิโลกรัม
  – ขนาดไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 50 × 50 × 50 เซนติเมตร
 • ข.) รถยนต์ 5 ประตู
  – น้ำหนักไม่เกิน  100  กิโลกรัม
  – ขนาดไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง)115 × 115 × 80 เซนติเมตร
 • ค.)  รถกระบะ
  – น้ำหนักไม่เกิน   1,000  กิโลกรัม
  – ขนาดไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 170 × 170 × 170 เซนติเมตร

(F) กรณีเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น

 1. ในกรณีที่สินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งได้รับความเสียหาย ผู้ให้บริการจะรีบแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างเร็วที่สุด เพื่อสอบถามขั้นตอนหรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะต้องดำเนินการตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการในกรณีที่วิธีการแก้ไขปัญหานั้นเกินกว่าความสามารถของผู้ให้บริการ หรือเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมด้วยเหตุและผลหรือเป็นกรณีที่ไม่เป็นการอันสมควรแก่กรณี
 2. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับแจ้งถึงการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหมวดนี้ ข้อ 1 แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งขั้นตอนหรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสมอันพอสมควรแก่เหตุนั้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะต้องเป็นผู้เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาตามความถูกต้องเหมาะสมและตามที่เห็นสมควรต่อไปได้ทันทีตามสถานการณ์ในขณะนั้นที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอคำแนะนำจากผู้ใช้บริการ  เช่น การส่งสินค้าหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ขนส่งให้แก่ผู้รับอีกครั้งหนึ่ง หรือการส่งสินค้าหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ขนส่งกลับคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือการที่ผู้ให้บริการจัดเก็บสินค้าหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ขนส่งนั้นไว้ เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในขั้นตอนดำเนินการทุกครั้ง
 3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดมีขึ้นเพิ่มเติมเนื่องจากการดำเนินการตามหมวดนี้ ข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้นให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของของผู้ใช้บริการเองทั้งหมด เว้นแต่การสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของคนขับรถหรือการละเลยต่อการรีบเร่งแก้ปัญหานั้นของผู้ให้บริการ หรือกรณีต่างฝ่ายต่างก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันนั้น ความรับผิดนั้นจะเฉลี่ยมากน้อยตามส่วนที่ต่างฝ่ายต่างจะต้องรับผิดชอบแล้วแต่กรณี

(G) ข้อยกเว้นในความรับผิดของผู้ให้บริการ

 1. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายทุกประการ ในกรณีที่เป็นผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือมีผลมาจากการละเลยหรือประมาทเล่นเล่อดังต่อนี้

  1.1) การส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ระบุไว้ในหมวด (B) เฉพาะหมวด (B) ข้อ 6 รับผิดชอบการประกันภัยความเสียหายเพียงเท่าที่อัตราไม่เกินตามที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 1  เท่านั้น รวมถึงกรณีการขนส่งเกินอัตราที่กำหนดไว้ในหมวด (E)

  1.2) การละเลยหรือความประมาทเลินเล่อในการแจ้งแก่คนขับรถหรือผู้ให้บริการ และการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เห็นชัดเจนสำหรับข้อควรระวังในการจดส่งสินค้และสิ่งของ ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวด (B) ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 และในกรณีการไม่แจ้งหรือไม่มีข้อความระบุข้อควรระวังให้ชัดเจนบนสินค้าหรือสิ่งของ ใบขนส่ง และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน

  1.3) การฝ่าฝืนโดยการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในหมวด ©

  1.4)    ความล่าช้าในการส่งสินค้าหรือสิ่งของที่เกิดจากบุคคลที่สามหรือเหตุจากปัจจัยภายนอกอันมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ เช่น การตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ

  1.5) ความผิดพลาดหรือการละเลยหรือความประมาทเลินเล่อของบุคคลอื่นอันมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ เช่น เกิดขึ้นโดยผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจหรือมอบหมายหรือการว่าจ้างหรือซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนจากผู้ใช้บริการ

  1.6) การส่งสินค้าหรือสิ่งของประเภทอาหารทุกชนิด กระเช้าดอกไม้หรือกระเช้าอื่นใด โดยรถจักรยานยนต์ ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานห่อหุ้มหรือสำหรับการขนส่งนั้นไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง หรือไม่มีการป้องกันความเสียหายที่อาจคาดการณ์ได้โดยตรงจากผู้ใช้บริการได้ว่าอาจเกิดความเสียหายนั้นขึ้นได

  1.7) ความเสียหายอื่นใดซึ่งเกิดจากคนขับรถขนส่งโดยปราศจากการควบคุมของผู้ให้บริการโดยไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่ง

  1.8) กรณีที่ผู้ใช้บริการหรือตัวแทนแล้วแต่กรณี ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานข้อมูลที่ชัดแจ้งของผู้ใช้บริการที่ได้ขนส่งสินค้าสินค้าหรือสิ่งของตามที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ ในกรณีที่ต้องการติดตามสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งไปแล้ว ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าหรือสิ่งของในความสียหายที่เกิดขึ้น

  1.9) การบิดเบี้ยว ความเสื่อมในการใช้งาน การระเบิด การแตกหัก การเสื่อมสภาพ การเหี่ยวเฉา การหลอมละลายของสินค้าหรือสิ่งของ ที่ผู้ใช้บริการสามารถคาดการณ์ได้ด้วยตนเองว่าอาจเกิดความเสียหายเช่นว่านั้นได้
 2. ผลกระทบหรือความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมอื่นใด ซึ่งอาจรวมไปถึงการสูญเสียรายได้ กำไร หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งการสูญเสียโอกาสในการทำยอดหรือลดต้นทุน หรือผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดมีขึ้นในภายหลัง อันเกิดจากการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ ไม่ว่าผู้ให้บริการจะรับทราบถึงความเสี่ยงเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม
 3. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าหรือสิ่งของที่เกิดความเสียหายขึ้นก่อนการรับมอบสินค้าหรือสิ่งของจากผู้ใช้บริการในการขนส่งทั้งสิ้น
 4. กรณีเกิดความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากการละเมิดต่อกฎหมายหรือเป็นความผิดต่อกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ไม่มีข้อมูลหรือปราศจากพยานหลักฐานอันแจ้งชัดจากการเกิดเหตุหรือจากเหตุการณ์ใดหรืออาจมีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งจริงแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชนซึ่งยังสรุปผลชี้ชัดไม่ได้ รวมถึงในกรณีอาจมีการแจ้งความร้องทุกข์และ/หรือดำเนินคดีอาญาหรือแพ่งหรือต่อพระราชบัญญัติกฎหมายใดไม่ว่าโดยบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะต้องมีหน้าที่ดำเนินการอย่างใดๆ เช่น ติดตามคนขับรถหรือคู่กรณีหรือบุคคลอื่น หรือค้นหาพยานหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่บุคคลใด เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อประกอบการการยืนยันความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดขึ้น เว้นแต่มีจะเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น หมายเรียกพยานบุคคล พยานวัตถุหรือพยานเอกสาร มาแสดงต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จหรือสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือกรณีอื่นใดโดยทุจริต และในกรณีใดๆ ย่อมไม่ตัดสิทธิผู้ให้บริการซึ่งจะพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรณีไปในความเสียหายขึ้นตามความเหมาะสมหรือตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าอาจได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นในระหว่างหรือภายหลังที่มีการตรวจสอบและสรุปผลอันแจ้งชัดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน หรือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณี

(H) การเรียกร้องค่าเสียหาย

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องมีการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่การขนส่งสินค้าหรือสิ่งของเสร็จสิ้น หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 2. การพิจารณาความเสียหายใดๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรับผิดชอบในการรับประกันสินค้าและสิ่งของที่มีระบุไว้ในแอปพลิเคชัน โกมูฟ เดลิเวอรี่ และเว็บไซต์ โกมูฟ เดลิเวอรี่
 3. การเรียกร้องใดๆ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งข้อมูลการเรียกร้องมาที่อีเมล [email protected], [email protected] โดยมีการระบุดังต่อไปนี้

  3.1) เลขที่การขนส่งสินค้าและสิ่งของ
  3.2) ข้อมูลติตต่อของผู้ใช้บริการ
  3.3) หลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงิน
  3.4) รูปถ่ายสินค้าที่เกิดความเสียหาย
  3.5) สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะให้ชำระค่าเสียหาย
 4. การเรียกร้องค่าเสียหาย สามารถเรียกร้องได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ผู้ใช้บริการต่อ 1 เที่ยวการขนส่ง โดยจะรวมเรียกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 เคส และจะดำเนินการจ่ายค่าเสียหายหลังจากที่การพิจารณาแต่ละเรื่องได้สิ้นสุดลงแล้ว
 5. ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบเฉพาะขอบเขตที่ได้ระบุไว้ ตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 3,000 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์ หรือตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 7,000 บาท สำหรับรถกระบะและรถยนต์แบบเก๋ง 5 ประตู ตามการประกันภัยความเสียหายที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 1
 6. การพิจารณาความเสียหายเรื่องหนึ่ง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับแต่ได้รับเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์กรณีเกิดความล่าช้าขึ้นและกรณีมิได้แจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการในเหตุปัจจัยภายนอกอันมิไช่ความผิดของผู้ให้บริการ
 7. ผู้ให้บริการจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยวิธีการโอนเงินทางธนาคารที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ หรือใช้ตามมูลค่าหรือหาทดแทนสินค้าหรือสิ่งของที่เสียหาย ตามที่ผู้ให้บริการได้ประเมินตามมาตรฐาน และไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในหมวด (D) ข้อ 1 และ (F) ข้อ 5

(I) ขอบเขตการชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ซึ่งอาจเกิดจากหน้าที่โดยส่วนตัวหรือโดยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องในการเรียกร้อง ในความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ้นโดยมิใช่หน้าที่ของผู้ให้บริการ เช่น การชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นใด หรือการชำระภาษี ค่าอากร ค่าประกันภัยพิเศษ รวมถึงกรณีอื่นที่อาจเกิดมีค่าใช้จ่ายขึ้นได้ระยะเวลาใดไม่ว่าก่อนหรือหลังใช้บริการ

(J) การหักภาษีค่าบริการขนส่งหรือขนส่ง ณ ที่จ่าย

 1. กรณีผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเป็นเงินสด จะไม่สามารถหักภาษีค่าขนส่งหรือขนส่งนั้น ณ ที่จ่ายได้ หากผู้บริการมีความประสงค์จะหักภาษีค่าขนส่งหรือขนส่ง ณ ที่จ่าย จะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีธนาคารเพื่อเป็นลูกค้าธุรกิจกับผู้ให้บริการเท่านั้น
 2. กรณีผู้ใช้บริการที่เป็นลูกค้าธุรกิจกับผู้ให้บริการ สามารถหักภาษีค่าขนส่งหรือขนส่ง ณ ที่จ่ายได้ 1% จากจำนวนเงินที่ทำรายการโอนหรือเติมเงินเข้าระบบที่ได้เปิดบัญชีธนาคารไว้กับผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผ้ใช้บริการทำรายการโอนหรือเติมเงินผ่านแอปพลิเคชั่น โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือที่เว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่ ระบบจะทำการหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่าย 1% ให้โดยอัตโนมัติ
 3. กรณีผู้ใช้บริการที่มีการหักภาษีค่าขนส่งหรือขนส่ง ณ ที่จ่าย 1% ตกลงว่าจะออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และจะขนส่งหนังสือนั้นให้กับผู้ให้บริการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  “บริษัท โกมูฟ เดลิเวอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
  51 ซ.เอกชัย114 (อมรพฤกษ์) แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105565196719”

(K) การใช้งานแอปพลิเคชั่น โกมูฟ เดลิเวอรี่ และที่เว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่

 1. การมีคำเรียกขอใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์ใดๆ ในแอปพลิเคชั่น โกมูฟ เดลิเวอรี่หรือที่เว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการเท่านั้น
 2. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ทำการใดๆ เพื่อให้เกิดความเสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ หรือกรณีใดๆ ในข้อมูลหรืออื่นๆ ของแอปพลิเคชั่น โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือที่เว็บไซต์ โกมูฟ เดลิเวอรี่
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือกระทำด้วยประการใดในข้อมูลแอปพลิเคชั่น โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือที่เว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่ เพื่อกระทำการใดโดยทุจริตหรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
 4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง สูญเสียรายได้ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะกระทำด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร การโฆษณา หรือในกรณีอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ในข้อมูลหรืออื่นๆ ของแอปพลิเคชั่น โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือที่เว็บไซต์โกมูฟ เดลิเวอรี่ ในกรณีที่ปราศจากข้อมูล พยานหลักฐาน หรือสิทธิที่ผู้ใช้บริการอาจจะกระทำได้โดยชอบ
 5. หากเกิดความเสียหายขึ้นอย่างใดๆ ในหมวดนี้ ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่ง อาญา หรือตามบทบัญญัติกฎหมายใดๆ พร้อมใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่มีขึ้นได้ทั้งหมดทั้งสิ้น

(L) การร้องเรียนหรือข้อแนะนำ

ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อแนะนำหรือข้อติชมอย่างใดๆ เพื่อการดำเนินการ ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ แนะนำการให้บริการ หรือเรื่องอื่นๆ ได้ที่ [email protected], [email protected]

(M) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน โกมูฟ เดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์ โกมูฟ เดลิเวอรี่
 2. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยนยน พ.ศ. 2563